Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot het leveren van wand -en vloertegels en aanverwante artikelen.
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Verkoper: hij, die de verplichting heeft aanvaard tot het leveren van tegels en aanverwante artikelen en Lid is van de Bond van Aannemers Van Tegelwerken;
b. Koper: iedere (rechts)persoon die met de verkoper een overeenkomst wenst af te sluiten dan wel heeft afgesloten;

Artikel 1. Overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen en prijslijsten zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
2. Overeenkomsten betreffende de levering worden pas van kracht na schriftelijke bevestiging door de verkoper.
3. Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze bevestiging wordt betwist, zijn koper en verkoper hieraan gebonden.

Artikel 2. Prijzen

1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en gelden als franco, tenzij anders overeengekomen.
2. Indien na de datum van aanbieding, ook indien verkoper een bindend aanbod heeft gedaan, en voor de levering een of meerdere kostenfactoren een wijziging ondergaat, is de verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.

Artikel 3. Levertijden

1. De levertijd wordt door de verkoper zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. De verkoper is verplicht zich in te spannen om binnen deze aangegeven tijd te presteren.
2. De koper heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij een eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen danwel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of grove onzorgvuldigheid van de verkoper.
3. Wegens overschrijding van de levertijd kan de koper de overeenkomst niet ontbinden en de ontvangst en/of betaling van de te leveren zaken niet weigeren.

Artikel 4. Levering en risico

1. Indien franco levering is overeengekomen, reizen de zaken voor rekening en risico van de verkoper.
2. In alle andere gevallen reizen de zaken voor rekening en risico van de koper.
3. De keuze van het vervoermiddel berust bij de verkoper.
4. Indien bij het transport voor risico van de verkoper beschadigingen en/of gebreken, die bij aankomst van de zaken kunnen worden geconstateerd, niet direct op de daarbij behorende retour te zenden vrachtbrief, aflevering of een soortgelijk document worden aangetekend, is de verkoper daarvoor niet aansprakelijk.
5. De zaken worden geacht door de verkoper te zijn geleverd en door de koper te zijn aanvaard: a. bij levering af magazijn, zodra de zaken in of op de vervoermiddelen zijn geladen; b. bij franco levering: zodra de zaken ter plaatse zijn aangevoerd en gelost.
6. Bij levering franco werk behoeft de verkoper de zaken niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar en veilig (gemaakt) terrein kan komen.
Levering geschiedt steeds naast het voertuig, terwijl de koper verplicht is de zaken aldaar in ontvangst te nemen. De koper en verkoper dragen op zodanige wijze gezamenlijk zorg voor de lossing, dat de verkoper
zijn verplichting tot lossen zo goed mogelijk kan nakomen. Blijft de koper hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten geheel voor zijn rekening.

Artikel 5. Levering en afroep

1. In geval levering op afroep is overeengekomen zonder dat daarbij termijnen voor het afroepen zijn gesteld, is de verkoper bevoegd, indien binnen drie maanden na het sluiten van de koopovereenkomst nog niet alle zaken zijn afgeroepen, de koper te sommeren een termijn te noemen waar binnen alles zal zijn afgeroepen.
2. De door de koper te noemen termijn mag een tijdvak van drie maanden gerekend vanaf de dag dat de koper redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van verkopers sommatie, niet overschrijden.
3. De koper is verplicht om aan voornoemde sommatie gevolg te geven; bij gebreke daarvan is de verkoper bevoegd om de koop zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen.
4. De koper dient binnen veertien dagen nadat de verkoper hem schriftelijk om specificatie heeft gevraagd daaraan te voldoen. De verkoper heeft het recht de koper schriftelijk onder verwijzing naar deze bepaling, aan te manen om binnen veertien dagen voor specificatie te zorgen. Voldoet de koper hieraan niet dan is de verkoper gerechtigd hem de hogere kosten in rekening te brengen, welke eventueel het gevolg zijn van niet tijdig ontvangen van de benodigde specificatie. De overeengekomen levertijden en afroep termijnen nemen eerst een aanvang, nadat de koper de specificatie heeft verstrekt. De koper heeft niet het recht tot afroepen zolang hij geen specificatie heeft verstrekt.

Artikel 6. Hoeveelheid

1. De aantallen worden aangegeven per vierkante of strekkende meter, in de regel zoals de betreffende fabrikant aangeeft, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Bij levering van natuursteen per vierkante meter wordt voor de oppervlakte van de natuursteen gerekend die van de kleinst omschreven rechthoek, waarbij de minimale oppervlaktemaat 0,10 vierkante meter bedraagt.
3. Een bij de aflevering van zaken verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document, wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven tenzij de koper zijn bezwaar daartegen terstond na ontvangst van de zaken aan de verkoper meldt.
4. Ook al meldt de koper tijdig aan de verkoper dat hem minder is geleverd dan op het in het eerste Lid van dit artikel bedoelde document is vermeld, dan geeft hem zulks niet het recht tot opschorting van betaling.

Artikel 7. Hoedanigheid. kwaliteit en reclames

1. Zichtbare gebreken dienen door koper onmiddellijk na ontvangst te worden gemeld; in geval van aflevering dient dit op het meegeleverde document te worden aangetekend. Gebreken die bij ontvangst niet direct kunnen worden geconstateerd, dienen zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk ter kennis van de verkoper te worden gebracht. Geringe in de handel toelaatbaar geachte niet te vermijden afwijkingen, kunnen geen grond voor reclames opleveren.
2. Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid is overeengekomen dat deze volgens een monster wordt geleverd, geldt dat monster als vaststelling van de doorsnee- hoedanigheid van de zaken.
3. Indien in afwijking van het bepaalde in lid 2 niet aan de hand van een monster wordt geleverd, gelden voor de hoedanigheid en kwaliteit van het geleverde de betreffende bepalingen van de leveranciers van de verkoper.
4. Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid is overeengekomen dat deze zal zijn volgens een bestek en/of dat de levering zal geschieden op keur en/of ten genoegen van kopers opdrachtgever(s) of diens bouwdirectie, kan de koper daaraan slechts aanspraken ontlenen die verder gaan dan hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, indien en voor zover de verdergaande aanspraken uitdrukkelijk met de verkoper zijn overeengekomen en voortvloeien uit kopers gebondenheid aan bestekbepalingen waarvan de koper de inhoud schriftelijk en tijdig aan de verkoper heeft meegedeeld, zodat de verkoper daarmee bij zijn aanbieding rekening heeft kunnen houden.
5. In geval van gebreken in het geleverde heeft koper slechts aanspraken op verkoper, voor zover de zaken nog niet verwerkt zijn.
6. Indien de koper volgens vorenstaande bepalingen een aanspraak kan doen gelden, geeft hem dat niet het recht om de betaling op te schorten.
7. Monsters van natuursteen moeten als typen worden beschouwd, zodat de kleur -en structuurverschillen toelaatbaar zijn.
8. Rekening houdend met de natuurlijk gespleten vlakken is bij de levering van kwartsiet, leisteen en soortgelijke steensoorten een tolerantie in de dikte, naar boven en naar beneden, van ten hoogste 50% toegestaan.
9. Geglazuurde tegels dienen vrij van haarscheuren te worden geleverd. Het optreden van haarscheuren na levering en aanvaardingen van het verkochte geeft geen grond voor afkeuring of schadevergoeding.
(Toelichting: haarscheuren in geglazuurde materialen treden op wanneer een spanningsverschil ontstaat tussen de glazuurlaag en de drager van de glazuurlaag. Door de producenten van geglazuurde tegels wordt, gezien de veelheid van factoren die tot optreden van spanningsverschillen kunnen leiden, geen enkele garantie voor het niet optreden van haarscheuren gegeven)
10. De gehele partij of een tegelsoort daaruit, waartegen de koper bezwaar heeft gemaakt, moet totdat de verkoper deze bezwaren heeft onderzocht – hetgeen hij met bekwame spoed verplicht is te doen – in staat van aanvoer, ongesorteerd, onverwerkt en onbewerkt gelaten worden.
11. Voor zover het bepaalde in de Leden 7 t/m 10. afwijkt van het overigens bepaalde in deze algemene voorwaarden of een en ander aanvult, prevaleert het gestelde in de genoemde Leden.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1. Indien de verkoper al dan niet uit hoofde van deze overeenkomst tot enige schadevergoeding gehouden is, dan bedraagt deze ten hoogste de factuurwaarde dan wel herlevering van zaken, zulks ter keuze van verkoper, voor zover deze in staat is om soortgelijke zaken te leveren.
2. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke.

Artikel 9. Emballage

1. Vanuit de toelevering en/of ten behoeve van de aflevering door de verkoper aangewende meermalen bruikbare emballage (verpakkingen, pallets e.d.) wordt door de verkoper tegelijk met de geleverde zaken afzonderlijk op de factuur in rekening gebracht.
2. Voor geretourneerde emballage, als bedoeld in het eerste Lid, wordt spoedig na ontvangst ervan door de verkoper aan de koper een creditfactuur gezonden.
3. In afwijking van het in de vorige Leden bepaalde is verkoper geen vergoeding verschuldigd voor in slechte staat geretourneerde emballage.

Artikel 10. Retourzendingen

1. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd, indien dit is overeengekomen.
2. Beschadigde zaken en verpakte zaken, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer worden geretourneerd.
3. Bij retourzendingen heeft verkoper het recht een kostenvergoeding in rekening te brengen van minimaal 25% van de corresponderende factuurwaarde.

Artikel 11. Overmacht

1. Indien de verkoper door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) verhinderd zal zijn te leveren of op normale wijze te leveren, zal hij het recht hebben de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht dan wel de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te ontbinden.
2. Als overmacht zullen onder meer gelden: oorlog, oproer, rellen, molest, staking en uitsluiting, natuurrampen, stremming van de aanvoer, breuk van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, stagnaties in de aanvoer, overheidsmaatregelen alsmede iedere omstandigheid, welke den ook, waardoor het voor de verkoper redelijkerwijs gesproken onmogelijk is om op normale wijze te presteren.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van de door de verkoper verkochte en geleverde zaken verblijft bij de verkoper, totdat de koper alle verplichtingen is nagekomen die voortvloeien uit eerdere of latere met de verkoper gesloten gelijksoortige overeenkomsten.
2. Bij niet-nakoming door de koper van enigerlei verplichting tegen over de verkoper is laatstgenoemde gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren en de zaken terug te nemen.
3. De verkoper zal in geval als bedoeld in lid 2 gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de zaken, waarbij de koper reeds nu de verplichting op zich neemt aan de verkoper alle medewerking te verlenen, teneinde dit eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de geleverde zaken.

Artikel 13. Betaling en zekerheidsstelling

1. De koopprijs (inclusief omzetbelasting) voor hetgeen conform de overeenkomst is geleverd, is opeisbaar op de vervaldag.
2a. De verkoper kan het bedrag op de factuur verhogen met een kredietbeperkingstoeslag van twee procent. Deze toeslag wordt pas door de koper verschuldigd indien de betaling na de vervaldag plaatsvindt. De vervaldag is de dertigste dag na die, waarop de levering is geschied of – zo zulks later is – de vijftiende dag na die, waarop de desbetreffende factuur is verzonden aan de koper.
2b. De koper, die op de dertigste dag na de vervaldag nog niet of niet volledig heeft betaald is, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist in verzuim en derhalve over het opeisbare bedrag rente verschuldigd.
2c. De rente vermeld in Lid 2b van dit artikel, loopt vanaf voormelde dertigste dag tot aan het tijdstip der algehele voldoening. Het rentepercentage is gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met twee procent.
3. Alle kosten verbonden aan het incasso van een niet-betaalde factuur, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke en de eventuele executiekosten, zijn voor rekening van de koper.
4. Indien naar verkoperoordeel daartoe termen aanwezig zijn, is deze te alle tijde gerechtigd te vorderen dat de koper deugdelijk zekerheid voor de betaling stelt. Bij gebreke van het stellen van zodanige zekerheid heeft de verkoper het recht om de levering op te schorten, ook indien de levering op afroep is overeengekomen, of om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen. De koopprijs van hetgeen is geleverd, wordt alsdan terstond opeisbaar.

Artikel 14. Afwijkende bedingen

Bedingen afkomstig van de koper, afwijkend van deze Algemene Voorwaarden, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door de verkoper zijn aanvaard.

Artikel 15. Geschillen

Eventuele geschillen zullen naar keuze van de verkoper in eerste instantie worden beslecht op dezelfde wijze als, en voor zover mogelijk tegelijk met, geschillen tussen de verkoper en diens leverancier, danwel door middel van een bindend advies overeenkomstig het Reglement van de Stichting Geschillenoplossing Tegenwerken

Heeft u vragen? Neem contact met ons op

Heeft u vragen of wilt u een adviesgesprek inplannen? Neem telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail.

0493 494 505
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×